RSS

ดื่มน้ำก๊อก

23 Jan

กรองน้ำประปาหรือน้ำก๊อกก่อนดื่ม

ผมเป็นคนหนึ่งที่ดื่มนํ้าจากก๊อก โดยไม่ได้กรองเหมือนกับคุณผู้อ่านที่ทราบและมั่นใจว่านํ้าประปาที่ประเทศเยอรมนีดื่มได้ แต่คุณผู้อ่านเคยสงสัยไหมว่า นํ้าจากก๊อกนั้นสะอาดจริงหรือ? ถ้าสะอาดจริงทำไมบางคนยังใช้เครื่องกรองนํ้าจากก๊อกก่อนดื่ม? ถ้านํ้าไม่สะอาดเครื่องกรองนํ้าที่ใช้กันอยู่ช่วยทำให้นํ้าสะอาดได้จริงหรือ? ผมเองเคยได้ยินว่ามีคนป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนื่องมาจากดื่มนํ้าที่กรองจากนํ้าก๊อก และมีบางคนบอกผมว่าผมร่วงเพราะนํ้าประปาที่นี่ แต่ก็มีคนเยอรมันหลายคนที่นำขวดนํ้าไปกรอกนํ้าในห้องนํ้ามาดื่มเป็นประจำ และก็มีหลายคนที่ซื้อนํ้าบรรจุขวดมาดื่ม

กฎหมายคุณภาพนํ้าดื่มที่ออกโดยรัฐบาลกลางประเทศเยอรมนี “Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch” (Trinkwasserverordnung -TrinkwV 2001) กำหนดให้นํ้าประปาที่ออกมาจากก๊อกในอาคารบ้านเรือน บนเครื่องบิน ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งในท่อส่งนํ้า รถส่งนํ้า และนํ้าบรรจุขวด มีคุณภาพที่สามารถบริโภคได้ โดยผู้ผลิตและผู้ประกอบการจะต้องผลิตและควบคุมให้นํ้ามีองค์ประกอบทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายฉบับนี้ ในกรณีที่กรมสาธารณสุขตรวจพบว่าคุณภาพนํ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กรมสาธารณสุขจะต้องประเมินความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ประกาศให้ผู้บริโภคทราบและดำเนินการบังคับให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้ดีขึ้น และสามารถสั่งให้หยุดการผลิตได้จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพนํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังให้สิทธิผู้บริโภคที่สงสัยว่าคุณภาพนํ้าจะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถแจ้งให้กรมสาธารณสุขดำเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้าและบังคับให้มีการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจได้ จากกฎหมายฉบับนี้ เราสามารถกล่าวได้ว่านํ้าประปาในทุกรัฐของประเทศเยอรมนี ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดให้มีคุณภาพดีสามารถดื่มได้ โดยเฉพาะเชื้อโรคได้ถูกกำจัดออกไปหมด แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปนเปื้อนในนํ้า ซึ่งทำให้คุณภาพนํ้าลดลงจนอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามนํ้าประปาในแต่ละเมืองในเยอรมนีจะมีค่าความกระด้างของนํ้าต่างกัน เนื่องจากคุณภาพนํ้าดิบที่นำมาผลิตมีค่าความกระด้างตามธรรมชาติต่างกัน

จากข้อมูลค่าความกระด้างในแต่ละเมืองที่แสดงในรูป ทำให้สันนิษฐานได้ว่าในเมืองที่นํ้ามีค่าความกระด้างสูง อาจพบปัญหาตะกรันในท่อนํ้าร้อน เช่น นํ้าอุ่นหรือนํ้าร้อนที่ออกจากก๊อกมีสีขุ่นมัวหรือมีตะกอนมาก เนื่องจากตะกรันที่สะสมอยู่ในท่อหลุดออกมา หรือมีกลิ่นเหม็น ดังนั้นสำหรับการดื่มนํ้าจากก๊อกผู้เขียนแนะนำให้ดื่มนํ้าเย็นเท่านั้น ถ้าคุณผู้อ่านไม่มั่นใจที่จะดื่มนํ้าจากก๊อก การใช้เครื่องกรองนํ้าเป็นอีกวิธีที่จะทำให้นํ้าสะอาดขึ้นสามารถดื่มได้ เครื่องกรองบางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกรองเอาอินทรียสารที่ปนเปื้อนมากับนํ้า ขจัดสีและกลิ่นออกได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อเครื่องกรองนํ้าขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่ที่คุณผู้อ่านอาศัยอยู่มีปัญหาเรื่องคุณภาพนํ้ามากน้อยเพียงใด ถ้าพบว่านํ้าที่ออกมาจากก๊อกมีสีขุ่นมัว มีตะกอนมาก คุณผู้อ่านสามารถเก็บตัวอย่างนํ้าและส่งไปให้ทางเทศบาลเมืองวิเคราะห์หรือแจ้งกับกรมสาธารณสุขเพื่อให้มาตรวจสอบได้ และคุณ
ผู้อ่านต้องลองศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและคุณสมบัติของเครื่องกรองนํ้าก่อนซื้อมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่านํ้าที่ผ่านจากการกรองในพื้นที่นั้นๆ สะอาดดื่มได้จริง ผู้เขียนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและไม่สามารถกล่าวได้ว่านํ้าประปาในทุกเมืองของประเทศนี้สะอาด ดื่มได้หรือดื่มแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ คุณผู้อ่านลองพิจารณาจากข้อมูลเหล่านี้ และตัดสินใจว่าจะดื่มนํ้าจากก๊อกต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่มั่นใจว่านํ้าสะอาดจริง ก็ยังมีทางเลือกอื่นๆ เช่น การใช้เครื่องกรองนํ้า ต้มนํ้าก่อนดื่ม หรือดื่มนํ้าบรรจุขวด และถ้าสงสัยว่ามีอาการป่วยจากนํ้าที่ดื่มหรือใช้ ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อสุขภาพของตัวคุณเองครับ

ทิ้งท้าย:

นํ้ากระด้าง คือนํ้าที่มีเกลือและแร่ธาตุละลายอยู่มากและทำปฏิกิริยากับสบู่จนเกิดตะกอนขึ้น แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ นํ้ากระด้างชั่วคราวและนํ้ากระด้างถาวร นํ้ากระด้างชั่วคราวมีเกลือแคลเซียมไบคาร์บอเนตละลายอยู่ นํ้ากระด้างถาวร มีเกลือแคลเซียมซัลเฟตหรือเกลือแมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ) ปะปนอยู่ในนํ้า นํ้าที่มีความกระด้างสูงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอยู่แล้ว แต่นํ้ากระด้างจะทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อนํ้าและอุปกรณ์ครัวเรือน เช่น เครื่องซักผ้า การต้มนํ้า หรือทำให้เกิดคราบบนภาชนะและอ่างล้างหน้าได้ในกรณีที่ล้างไม่สะอาด นํ้าที่มีเกลือแคลเซียมซัลเฟตละลายอยู่ เมื่อนำมาต้ม แคลเซียมไบคาร์บอเนตจะสลายตัวเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมคาร์บอเนตจะแยกตัวออกมา กลายเป็นตะกรันจับอยู่ในกาต้มนํ้าหรือท่อนํ้าร้อน และนํ้าที่มีความกระด้างสูงจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดของสบู่หรือนํ้ายาซักผ้าลดลง นอกจากนี้ เมื่อแร่ธาตุในนํ้าทำปฏิกิริยากับสบู่ที่เราใช้จะทำ ให้ไม่เกิดฟองหรือมีฟองน้อย และเกิดสิ่งที่เรียกว่า “ไคลสบู่” ขึ้น ซึ่งตัวไคลสบู่นี้เองที่กลายเป็นคราบเกาะอยู่ที่ผิว ทำให้รู้สึกสาก ไม่สบายตัว และสามารถเข้าไปอุดตันรูขุมขน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาผิวหนัง เช่น ผิวเกิดอาการแพ้ แดง คัน ผิวแห้งและลอก หรือเกิดอาการผมร่วงในบางคนที่แพ้นํ้าที่มีค่าความกระด้างสูงได้

ที่มา:

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร โอเพ่นมายด์ opnmnd ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดย สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Advertisements
 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: